Stanovy

Stanovy občanského sdružení FIGURAMA o.s.

Preambule:
„Člověk neustálým hledáním hodnoty vlastní identity vytváří kulturu společenského systému vyššího řádu.“

Článek I.
Název občanského sdružení:FIGURAMA o.s. Sídlo: 669 02 Znojmo, Horní náměstí 20/1

Článek II.
Občanské sdružení FIGURAMA je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/ 1990 SB., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem občanského sdružení FIGURAMA je činnost směřující k vytváření podmínek umožňujících spolupráci institucí, spolků a jednotlivých autorů v oblasti výtvarného umění včetně pořádání výstav zaměřených na prezentaci a dokumentaci výtvarných prací s posláním informovat v plné šíři veřejnost i samotné autory o dosahovaných výsledcích na poli výtvarného umění v mezinárodním kontextu tvořícím platformu, která dokáže spojit lidi různého náboženského vyznání a politického přesvědčení.

Článek III.
Členem sdružení FIGURAMA se může stát fyzická i právnická osoba. O přijetí za člena rozhoduje rada sdružení na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Členové mají právo volit a být voleni do orgánů sdružení.

Členství zaniká dnem doručení písemného prohlášení o vystoupení ze sdružení FIGURAMA. Vyloučení člena sdružení je možné po hrubém porušení Stanov sdružení FIGURAMA. O vyloučení rozhoduje shromáždění členů sdružení FIGURAMA na návrh rady sdružení.

Článek IV.
Nejvyšším orgánem sdružení FIGURAMA je shromáždění členů, které se schází nejméně jedenkrát ročně. Toto shromáždění schvaluje stanovy sdružení FIGURAMA, volí a odvolává radu sdružení, rozhoduje o vyloučení člena sdružení. Shromáždění členů svolává písemnou pozvánkou rada sdružení. Shromáždění členů přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.

Článek V.
Rada sdružení zabezpečuje plnění úkolů a cílů sdružení a schvaluje hospodaření sdružení. Je oprávněna rozhodovat ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny shromáždění členů. Rada sdružení je pětičlenná a její funkční období trvá 7 let. Ze svého středu volí členové rady předsedu rady sdružení a výkonného ředitele sdružení. Rada sdružení se schází nejméně dvakrát ročně.

Článek VI.
Jménem sdružení FIGURAMA je oprávněn jednat společně předseda rady sdružení a výkonný ředitel sdružení. Jednáním svým jménem je předseda rady sdružení nebo výkonný ředitel sdružení oprávněn dočasně na základě plné moci pověřit kteréhokoliv člena rady sdružení.

Článek VII.
Majetek sdružení FIGURAMA tvoří veškerý finanční, hmotný i nehmotný majetek získaný formou darů, grantů, dotací, dobrovolných příspěvků a členských příspěvků od fyzických i právnických osob. Veškeré příjmy občanského sdružení FIGURAMA musí být použity pouze k cílům, uvedeným v čl. II Stanov sdružení FIGURAMA. Při zániku sdružení FIGURAMA se provede majetkové vypořádání.

Článek VIII.
Činnost sdružení FIGURAMA se řídí těmito Stanovami.

Článek IX.
Toto znění Stanov bylo schváleno na ustavujícím shromáždění členů zakládajících sdružení dne 1.12.2007 v Golem clubu, Na Perštýně 18 v Praze.

Komentáře nejsou povoleny.